Polityka ochrony prywatności Meriell Club

Wersja obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.meriellclub.pl
 2. Zawartość stron serwisu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.

Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roman Górski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Meriell Club Collection (dalej zwany „Meriell Club” lub „Administrator”). Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Może się Pani/Pan skontaktować z Meriell Club za pośrednictwem następującego adresu e-mail: info@meriellclub.pl

Sposób pozyskiwania informacji o użytkownikach

 1. Serwis Meriell Club realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach użytkowników końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www. przez operatora hostingowego

Cel przetwarzania Pani/Pana Danych:

 1. Meriell Club przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie sklepu ;
 • Kontaktu handlowego;
 • Założenia konta klienta;
 • Realizacji usługi newsletter;
 • Realizacji umowy kupna-sprzedaży;
 • monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Meriell Club usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych z Meriell Club, ;
 • badania Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług, ;
 • wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Meriell Club,
 • wywiązania się przez Meriell Club z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm., ;
 • marketingu własnych towarów i usług oraz marketingu towarów i usług podmiotów trzecich, z którymi Meriell Club współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie w oparciu o odrębnie udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Meriell Club lub ww. podmiotów trzecich,

wykorzystując przy tym niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. z późń. zm.) oraz począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”.

3. Dane w formularzach są udostępniane:

 • Pracowników lub wspołpracowników upoważnionym przez Administratora;
 • Podmiotom współpracującym przy realizacji usług Newsletter, sms
 • Podmiotom świadczącym usługi dostawy;
 • Dostawcom płatności on-line;

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana Danych:

 1. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w oparciu o ; następujące podstawy prawne: ;
 • w celu wykonania postanowień Regulaminu; w przypadku, gdy Pani/Pan zakłada w Sklepie Konto, to umowa umożliwiająca korzystanie z tego Konta stanowi dla Meriell Club podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych niezbędnych do realizacji usług wskazanych w Regulaminie (np. danych podanych przez Panią/Pana podczas procesu rejestracji w Sklepie) – Meriell Club bez możliwości przetwarzania tych danych ; nie jest w stanie zapewnić Pani/Panu realizacji usług, lub ;
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Meriell Club lub podmioty trzecie, z którymi Meriell Club współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie – tj.: i) marketingu produktów lub usług, ii) prowadzenia statystyk i analiz lub iii) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Meriell Club, lub ;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Meriell Club na podstawie przepisów dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm., lub
 • w tych przypadkach gdy jest to wymagane – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Okres przetwarzania Pani/Pana Danych:

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od tego, do wykonania którego z tych praw jest Pani/Pan uprawniona/y. W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania postanowień Regulaminu Serwisu, przetwarzanie to odbywa się przez okres, w którym jest Pani/Pan tym Regulaminem związana/ny, przy czym dane te mogą być przetwarzane również po rezygnacji przez Panią/Pana z posiadania konta w Serwisie, gdy wymagają tego przepisy dotyczące okresów przechowywania danych podatkowych lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Meriell Club lub podmiotów trzecich, z którymi Meriell Club współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Serwisie. ;

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych:

Każde z żądań, o którym mowa w poniższym rozdziale może być przesłane przez Panią/Pana do Meriell Club na następujący adres e-mail: info@meriellclub.pl ;

Prawo dostępu do Danych:

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, co oznacza że: może Pani/Pan uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pani/Pana Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pani/Pan otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać opłatę.

Prawo sprostowania lub uzupełnienia Danych:

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Panią/Pana wykonane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. ;

Prawo żądania usunięcia Danych:

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. Pani/Pana Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofnęła/cofnął Pani/Pan zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie;
 3. wniosła/wniósł Pani/Pan na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 12 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 4. Pani/Pana Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Pani/Pana Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 6. Pani/Pana Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych:

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadkach, gdy:
 1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu drugim pkt 12 poniżej) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia Danych:

 1. Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana Danych Osobowych, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana Dane Osobowe, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy (w tym przypadku Regulaminu). Wykonując powyższe prawo, ma Pani/Pan prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia sprzeciwu:

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją i przetwarzanie: a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w ;interesie publicznym lub w ;ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu również w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo wniesienia skargi:

 1. W trybie art. 77 RODO, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Zalecamy jednak, aby najpierw skierować wniosek bezpośrednio do La Moda, tak abyśmy mogli odnieść się do niego możliwie jak najszybciej i zgodnie z Pani/Pana potrzebami.

Obowiązek podania Danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że stanowi ono wymóg do założenia przez Panią/Pana Konta w Serwisie, korzystania z Konta w Serwisu oraz otrzymywania informacji. ;

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji:

 1. Jednocześnie informujemy, że wobec Pani/Pana nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w ;podobny sposób istotnie na Panią /Pana wpływają.

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i ;analizować ruch w ;Serwisie. Administrator wykorzystuje również adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Informacje o tym, w jaki sposób Pani/Pan korzysta z naszego Serwisu, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i ;analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Pani/Pana lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Administrator wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników lub inne osoby fizyczne. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik Serwisu lub inna osoba fizyczna, korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki te umożliwiają: ;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, ;
 • dostosowanie i optymalizację działania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, ;
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, ;
 • personalizacji przekazów marketingowych, ;
 • dbałość o poziom bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu ;

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.